Hovudoppgåver og masteroppgåver relatert til Setesdal

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Hovudoppgåver og masteroppgåver relatert til Setesdal er ei side som lister opp hovudoppgåver og masteroppgåver relatert til Setesdal. Relasjonen kan skuldast at oppgåva handlar om Setesdal eller at den som har skrive oppgåva, kjem frå Setesdal eller har tilknytning til Setesdal.

Lista er basert på ei liste i Leonhard Jansen: Setesdalsbibliografi, men den kom ut i 2003, så lista er utvida med oppgåver skrivne etter den tid eller oppgåver som han ikkje fekk med. Lista er og gruppert etter fag.

Allmenn litteraturvitenskap[rediger]

 • Irene Gressli Haugen: Som om en flytande metall eller något sådant hade trasslat in sig i muskulaturen : Smerte som litterær utfordring i Lars Gustafssons En biodlares död Nettside

Arkitektur[rediger]

 • Rolf Einar Ree og Ålaug Rosseland: Bevaring av kulturminne i Lillesand. NTH 1975 (Arkitekturhistorie)

Etno/folkloristikk[rediger]

 1. Anna Stella Karlsdottir: Fra reiseskildringer til turistbrosjyre. En analyse av hvordan utvalgte kulturelementer blir etablert som symboler for en lokal kultur, og hvordan de samme kulturelementene blir brukt i dagens turistbrosjyrer. Bergen 1992

Familieterapi[rediger]

 1. Liv Gyro Brokke Homme: Om barnevernarbeiderens møte med familien. Betydningen mellom barnvernarbeiderens personlige og private erfaringer og pofesjonell praksis i møte med familien. Oslo 2011 Nettside

Filosofi og økonomi[rediger]

 1. Aslak Bakke Kvinlog: En undersøkelse hvorvidt systemer av stokastiske differensialligninger egner seg for å undersøke utvikling av, og interaksjon mellom, inntektsulikhet og velferdsstatsgenerøsitet. Oslo 2010. Nettside

Folkehelse[rediger]

 1. Helga Birgit Bjørnarå: Breakfast habits and screen activities - an assessment of the association between breakfast habits and weight status among parents of 10-12 year olds, and the test-retest reliability of questions measuring screen activities at meals among school-aged children and one of their parents. Kristiansand 2012
 2. Ingun Berit Haugeland: Psykiske lidingar og fibromyalgi: - er det ein samanheng? NTNU 2010 Fulltekst

Geografi[rediger]

 1. Ketil Aakhus: Trekk av Setesdalens geomorfologi og kvartærgeologi. Oslo 1947

Geologi[rediger]

 1. Per Blystad: Kvartærgeologsike undersøkelser i området Bykle-Hovden-Øvre Setesdal. Hovedoppgave i kvartærgeologi og geomorfologi. Bergen 1978
 2. Boye Joakim Flood: En undersøkelse av Straumsfjellets kobberfelter og omkringliggende bergarter. Oslo 1961
 3. Ole Fritjof Frigstad: En undersøkelse av cleavelandsitsonerte pegmatittganger i Iveland-Evje, Nedre Setesdal. Oslo 1968
 4. Astri Fritsen: Kvartærgeologi og anvendt geologi i Setesdalen. Bergen 1982

Historie[rediger]

 1. Knut G. Austad: Kontinuitet og endring? Kulturelle, sosiale og økonomiske prosessar i Austad sokn 1918-1940. Trondheim 1996
 2. Sigrid Bø: Landtal, leidang og agrarkrise. Busetnadshistorie i Valle ca 1350-ca.1650. Oslo 1973
 3. Mads Endresen: Jernbanepersonale ved Setesdalsbanen 1893-1919. Oslo 1987
 4. Gunhild Fjermedal: Husmannsstellet i Setesdal. Oslo 1969
 5. Åsulv Frøysnes: Stortingsmann og statsråd Lars Knutsson Liestøl. Oslo 1970
 6. Walborg Dahl Grasmo: Den militære motstand i D 18 1940-45. Oslo 1972
 7. Jan Egil Hansen: Stripete poteter og grumsete grøfter. UiA 2011
 8. Thor Gunnar Hansen: Formuesforhold i Mandal sorenskriveri på 1700-tallet. Bergen 1980
 9. Torbjørn Hertel-Aas: Heieføring og heiesjefer gjennom 160 år. Bergen 1998
 10. Sigrun Hjelde: Den materielle kulturen i et selvbergingssamfunn. Valle sogn i Setesdal før 1870. Bergen 1988
 11. Leonhard Jansen: «Om garden den er liten, så er då skogen god». Levekår i Setesdal på 17-1800-talet. Oslo 1987
 12. Olav Arne Kleveland: Gjennombrot for arbeiderrørsla i Evje. Bergen 1972
 13. Kurt Ole Linn: Ei lita bygd i strid for livet. Om levekår og kraftutbygging i Bykle i 1950- og 60-årene. Oslo 1995
 14. Margit Løyland: Slagsmål, leiermål og bøtelagde egder 1600-1700. Oslo 1992
 15. Jan Cato Sebastian Mollestad: Jørgen Løvland - brobyggeren. Ungdom og første stortingsperiode (1886-1888). Oslo 1967
 16. Jørgen Moseid: Nokre ord og uttrykk nytta ved tømmerdrift i fem Sørlandsbygder. Oslo 1935
 17. May Brith Ohman Nielsen: Trauste menn ved Svarvarnuten. Bergen 1989
 18. Targjerd Nomeland: Striden om 12-øringen. Lønnsnedslaget i 1940 og oppgjøret om det i 1945. Oslo 1973
 19. Dagfinn Paus: Tre sogn i Setesdalen. Økonomisk og sosial utvikling i Valle, Bykle og Bygland ca 1800-1865. Bergen 1982
 20. Einar Solheim Pedersen: Tre bygdesamfunn rundt Ryfylke/Setesdalsheiane. Befolkningsmessige, økonomiske og sosiale forhold i Valle, Suldal og Hjelmeland 1800-1900. Bergen 1979
 21. Reidar Vollen: Gård og folk. En analyse av befolkning og levebrød i Bygland på 1800-tallet. Bergen 1987
 22. Gerd Irene Ødeskaug: Leiermål i Setesdal. En undersøkelse av rettslige og sosiale følger av utenomekteskapelig seksualitet i perioden 1725-1815. Oslo 2006

Husdyrvitenskap[rediger]

 • Tor Gunnarson Homme: En undersøkelse av en datastyrt kraftforstasjon til sau. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2012

Musikkvitenskap[rediger]

 1. Ingunn Sørli Øksnes: Tradisjon og Transe i lys av folkemusikeren Hallvard Torleivsson Bjørgums filosofi og praksis. Trondheim 2012

Naturforvaltning[rediger]

 1. Cecilie Bergmann: Villrein (Rangifer tarandus) og rygjasau (Ovis ammon). Bruk av sommerbeite i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene. Ås 1997

Norsk/Nordisk[rediger]

 1. Birgit Attestog: «Jeg er Setesdøl, jeg». Setesdalsmålet - eit talemål i utvikling eller avvikling? Kristiansand 2004
 2. Trygve Bakka: Veg og busetnad. Stadnamn langs gamle ferdavegar mellom Nordaust-Ryfylke og Setesdal/Telemark. Oslo 1946
 3. Marianne Harstad: Med bygdemål i byen. Ei undersøking av språkleg tilpassing hjå tre valldølar i Oslo. Oslo 2012
 4. Olav Hoslemo: Stadnamn frå Bykle. Hoslemo skulekrins. Oslo 1968
 5. Harald Mæland: Setesdalsdiktarar. Hallvard Sandnes. Oslo 1948
 6. Nils K. Nersten: Målbryting i Årdal sokn i Bygland. Oslo 1967
 7. Magne Rike: Arne Garborg og det etiske imperativ. Oslo 1976
 8. Alfred Ryningen: 1568 stadnamn frå Nordbygdi i Bykle. Oslo 1979
 9. Hind Helene Røynesdal: Diversitet og aksept: språkpraksis og språkhaldningar blant sju ungdomar på Holmlia. Bergen 2007
 10. Torleiv Senum: Olaf Benneche, nyromantikeren som ble historisk setesdalsskildrer. Oslo 1947
 11. Helge Sørensen: Analyse av en tegneserie - Ingeniør Knut Berg på Eventyr. Oslo 1980
 12. Dreng Uppstad: Nokre stadnamn frå Valle i Setesdal. Oslo 1939
 13. Ingebjørg Viki: Generasjonsskilnad i substantivbøyingi i Vallemålet. Ei klassifisering etter morfologsike kriterium. Oslo 1980

Offentlig politikk[rediger]

 1. Ole Birger Lien: Finn ein haldningsmessig representativitet mellom dei tre gruppene folk, administrasjon og politikarar i dei fire kommunane Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes i Setesdal? Kristiansand 2008

Pedagogikk[rediger]

 1. Rønnaug Haugland: Alder ingen hindring? En analyse av ulike læringsbetingelser for selvstyrt læring i arbeidslivet. Oslo 1999 Lenke
 2. Ragnhild Robstad: Inntak på spesielle vilkår til vidaregåande skule i Aust Agder. Universitetet i Oslo 1995
 3. Lisbeth Ljosdal Skreland, Lisbet Homme: Kropp i profesjon: ei feministisk poststrukturalistisk diskursanalyse av førskulelæraranes kroppslege handlingar i barnehagen. Høgskolen i Vestfold Institutt for pedagogikk, 2008, 220 sider

Skogbruk[rediger]

 1. Ingar Kristoffersen: Avvirkningsanalyse i Evja og Hornnes. Ulike faktorers innvirkning på avvirkningsnivået til de private skogeierne. Ås 1981

Sosiologi[rediger]

 1. Knut Halvorsen: Utkantungdom i flytteprosess. En undersøkelse av Bykleungdoms livsvilkår, tilpasninger og sjølforståelse. Oslo 1974
 2. Kristian Torp-Hansen: Samfunnsmessig vurdering av kraftutbygging i Bykle kommune. Ås 1969

Statsvitenskap[rediger]

 1. Jan-Erik Hallandvik: Naturvern og planlegging. En undersøkelse av prosess og konflikt i forbindelse med NOU 1974:39, Fjellplan for Setesdal Vesthei. Oslo 1979

Teologi[rediger]

 1. Eiliv Bjarne Lønningen: Den alminnelige åpenbaring som tilknytningspunkt for kristen etikk. En analyse av Aksel Valen-Sendstads ontologiske og teologiske tilretteleggelse. Oslo 1986 Lenke
 2. Terje Seilskjær: Schjelderup-saken 1928. Oslo 1981 Lenke
 3. Arne Skare: Den russisk ortodokse kirkes historie i Øst-Finnmark og dens påvirkning av den samiske kultur. Oslo 2006 Lenke

Tradisjonskunst[rediger]

 1. Karin Bøe: Rugger i rosengang. Ein særmerkt vevtradisjon i Øvre Setesdal rundt 1900. Rauland 2005 Lenke

Zoologi[rediger]

 1. Frithjof Bård Andersen: Zooplanktonsamfunn i lavlandslokaliteter i et karakteristisk østnorsk mosaikklandskap: Gradientanalyser av zooplankton og utvalgte abiotiske og biotiske miljøfaktorer Oslo 2010
 2. Tom Arild Homme: Morfologi hos røye (Salvelinus alpinus L.) i allopatri og røye i sympatri med ørret (Salmo trutta L.). Trondheim 2007
 3. Terje Lislevand: Reproductive ecology and parental behaviour of Northern Lapwings during the incubation period. Doktorgrad Bergen 2003
 4. Arne Lande: Limnologi og primærproduksjon i Svinsjøen. Oslo 1969
 5. Asgeir Lorås: Effects of sublethal cadmium contamination on parental behaviour and chick survival in free-living Willow ptarmigan (Lagopus l. lagopus) hens. Trondheim 2001
 6. Kristian Vold: Bleka, en relikt laks i Byglandsfjorden. Oslo 1974

Sjå også[rediger]