Når det gjelder arrangement i Setesdalswikis kalender: sjekk med arrangøren før du reiser – mange arrangement avlyses dessverre pga corona.
Dette har vi ikke mulighet til å følge godt nok opp.

Onsdagssending i Valle Radio 20200226

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Onsdagssending i Valle Radio 20200226 er sida til sendinga i Valle Radio onsdag 26. februar 2020. Denne dagen var det overføring av møte i Valle kommunestyre. Teknikar var Jørund Georg Jore og møteleiar var ordførar Steinar Kyrvestad.

Program[rediger]

Som innleiing på møtet var det ei orientering om Midt-Agder Friluftsråd ved Tom Egerhei.

 • PS 1/20 Referatsaker
  • RS 1/20 Regjeringen skrinlegger kraftskatteutvalget!
  • RS 2/20 Oppsummering frå møte mellom politisk leiing og admministrasjonen 19.12.19
  • RS 3/20 Oppsummering frå møte angåande byggesaker på Dale
  • RS 4/20 Møteprotokoll representantskapsmøte 18. desember 2019 – Setesdal brannvesen IKS
  • RS 5/20 Reglar for tildeling av kommunalt utdnningsstipend for skuleungdom – gjeldande frå skuleåret 2020/2021
 • PS 2/20 Førespurnader
 • PS 3/20 Ordførar orienterer
 • PS 4/20 Endring av marginavsetning i skatterekneskapen
 • PS 5/20 God kostnadsstyring – prosess for gjennomgang av tenesteområda i Valle kommune
 • PS 6/20 Framlegg til nye vedtekter for barnehagane i Valle kommune
 • PS 7/20 Framlegg til nye vedtekter for skulefritidsordninga i Valle kommune
 • PS 8/20 Kloakkanlegg Nomeland – prinsippgodkjenning av utbyggingsalternativ. Godkjenning av avtale med Otra Kraft DA vedr. anleggsbidrag
 • PS 9/20 Rysstad brannstasjon – justering av finansieringsplan og godkjenning av anbod
 • PS 10/20 Høyring av forslag til endringar i motorferdsellova og forskrift for bruk av motorkøyretøy i utmark og på islagde vassdrag

Eksterne lenker[rediger]