Hornåsen bustadfelt

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Utsikt frå det nye trinn III i bustadfeltet nord-austover mot Evje.
Elgfaret.
Foto: Geir Daasvatn

Hornåsen bustadfelt er eit bustadfelt i Hornnes, mellom Riksveg 9 i aust og Hornåsen i vest, og mellom Dåsnes i nord og Kjetsåkrysset i sør. Hovudtilkomsten til feltet er Hornåsvegen, som går vestover frå Riksveg 9 i nærleiken av Hornnes kyrkje.

Feltet vart først bygd ut etter ein reguleringsplan vedtatt av Evje og Hornnes kommunestyre i 1987 (trinn I). I utgangspunktet var det då regulert inn 26 nye bustadtomter i området. På mange av desse tomtene er det bygd bustader i dag. Dei ligg stort sett nede på flata, på begge sider av den interne vegen Elgfaret.

Planen blei revidert i 2006 (trinn II). Den omreguleringa gjaldt den kommunale eigedomen gnr. 15 bnr. 122, og var eit ledd i kommunen sin strategi om å ha byggeklare tomter til einkvar tid for å sikre folkeauke i kommunen. Her blei det lagt til rette for bygging på 32 nye einebustadtomter og to tomteområder for rekkehus eller liknande.

I 2014 kom så ein tredje reguleringsplan (trinn III). Her er det regulert inn 47 nye bustadtomter. Planområdet ligg i forlenginga av dei to tidlegare reguleringsplanane, sør og vest for eksisterande bustader i området og høgare oppe i terrenget. Den nye planen overlappa noko av planområdet frå 1987, og i dette området er det den nye planen som gjeld. Trinn III er ei privat utbygging i regi av selskapet Hornåsen Eiendom. Det er alt, i januar 2016, laga fleire nye vegar og bygd eindel nye bustader i dette nye feltet.

Kjelder

  • Reguleringsplanen frå 1987 på heimesida til Evje og Hornnes kommune
  • Kommunestyrevedtak dagsett 6. april 2006 om reguleringsplan for Hornåsen trinn II med saksutgreiing
  • Kommunestyrevedtak dagsett 19. juni 2014 om reguleringsplan for Hornåsen trinn III med saksutgreiing

Kart