Bygland Bygdeliste

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Bygland Bygdeliste er eit politisk parti i Bygland. Dei fleste medlemmene kjem fra Byglandsfjord. Partiet stilte første gong liste til valget i 2003 og vart då nest største partiet i kommunen.

Partiet sitt program[rediger]

Generelt
 • at politikken vår skal byggje på vår kristne kulturarv.
 • ein kommune som vert styrt av dei folkevalde – for folket, same kvar dei bur i kommunen.
 • ein kommune der administrasjonen er den rådgjevande og utøvande part, men ikkje den bestemmande.
 • at interkommunalt samarbeid vert meir utvikla som fylgje av dei endringar som skjer i samfunnet kring oss m.a. med hensyn til tjenester og økonomi.
Helse og sosial
 • ein omlegging av omsorgstjenesten til å ha mindre institusjonsplassar og fleire omsorgsboliger.
 • ein styrka heimesjukepleie.
 • å få på plass ein tilfredsstillande kommunelegetjeneste så fort det let seg gjere, om nødvendig i samarbeid med nabokommunane.
 • å få på plass ein bedre legevaktordning i forhold til det som er i dag, gjerne gjennom samarbeid med nabokommune om situasjonen etter valget gjer det mulig.
 • at gamle, sjuke og dei som ellers treng hjelp får ein trygg livssituasjon.
 • at det etableres rekrutteringsordninger for pleiepersonell slik at det vert meire attraktivt å søke seg til kommunen vår. For til dømes gjennom tilbud om etterutdanning.
Næringsliv og busetnad
 • at kommunen vår vert ein atraktiv stad å etablere seg i, med tanke på både næring å busetnad.
 • å støtte opp om primærnæringane som er så viktige for at vi skal ha levande bygder
 • hjelp og støtte til at nye arbeidsplassar vert etablert, til dømes på Landeskogen.
 • at det vert attraktive byggeklare områder for både næring og busetnad.
 • å markedsføre kommunen på ein positiv måte
 • at kommunen skal bli mer aktiv med rådgjeving og økonomisk støtte (til dømes frå Innovation Norge og Regionrådet).
 • at det vert lagt til rette for hyttebygging i kommunen.
 • utredning om veien til Åseral må vidareførast.
Oppvekst og kultur
 • at frivillige organisasjonar som arbeider til nytte for kommunens innbyggere skal belønnes så godt det let seg gjere.
 • å oppretthalde det gode tilbodet som kommunen har når det gjeld skule, SFO, barnehage.
Bommen
 • at vegbommen sør for Byglandsfjord vert avvikla i 2008, slik som forutsettinga var.
Administrasjon
 • at det blir gjennomført endringar i den administrative leiinga I kommunen slik at den fungerer på ein betre måte.
 • at politiske vedtak som vert fatta også vert gjennomført på ein rask og effektiv måte.

Styre[rediger]

Styret i Bygland Bygdeliste i 2009:

Kommunestyret 2007 - 2011[rediger]

Desse representerer Bygland Bygdeliste i Bygland kommunestyre:

Sjå også[rediger]

Eksterne lenker[rediger]