Norsk Luthersk Misjonssamband

Frå Setesdalswiki
(Omdirigert frå NLM)
Hopp til navigering Hopp til søk

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn som jobber under visjonen «Verden for Kristus». Den ble stiftet i 1891 i Bergen under navnet Kinamisjonsforbundet for å sende misjonærer til Kina. Da misjonærene måtte forlate landet etter 2. verdenskrig fikk organisasjonen dagens navn. I dag er NLM en av Europas største misjonsorganisasjoner.

NLM ønsker å bygge alt sitt arbeid på Bibelen. Vi betrakter Bibelen som Guds ord til oss og det må være den som avgjør hva vi tror og hvordan vi lever. I likhet med andre lutherske kirker og organisasjoner bygger vi på den lutherske bekjennelse.

Organisering

NLM er bygd opp demokratisk. Den daglige driften ledes av en generalsekretær på vegne av NLMs hovedstyre, som igjen velges av NLMs generalforsamling. Hovedkontoret er i Oslo, i mange år var det i Grensen 19, men senere er det flyttet til Fjellhaug skolesenter.

Generalsekretærer

Internasjonalt engasjement

NLM samarbeider med nasjonale kirker og lokale medarbeidere om et omfattende evangeliserings- og bistandsarbeid i tre verdensdeler: Afrika, Sør-Amerika og Asia. I misjonsland som Etiopia, Kenya, Elfenbenskysten, Tanzania, Japan, Kina, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Singapore, Peru, Bolivia og Mongolia er utsendingene opptatt av å formidle det kristne budskapet i ord og handling og også å drive et utstrakt bistandsarbeid innenfor helse, jordbruk og utdanning.

Et resultat av NLMs lange engasjement for trosformidling og menighetsbygging er aktive og selvstendige kirker i mange land. NLM støtter disse økonomisk og med personell. I dag jobber de fleste misjonærene under ledelsen i disse kirkene. Rådgivning og organisasjonsbygging er den vanligste oppgaven. Men mange utsendinger er også aktive som forkynnere og bidrar i det evangeliserende arbeidet.

Evangelisering

NLM mener at alle har rett til å velge hva de vil tro på. Derfor er organisasjonen til stede i flere områder der tradisjonell misjonsvirksomhet ikke er akseptert. Et kristent nærvær kan få stor betydning, og sammen med Norea Mediemisjon brukes også radio til formidling av kristen tro. Arbeidet drives i tett samarbeid med lokale kristne og man ønsker å styrke arbeidet med å nå ut med evangeliet til folkeslag som enda ikke har fått evangeliet forkynt.

NLM har alltid prioritert teologisk opplæring. Derfor har NLM startet en rekke bibelskoler og teologiske læresteder. Disse eies og drives nå av de nasjonale kirkene. En del utsendinger er lærere ved slike institusjoner. Noen utarbeider materiell til undervisningen og oversetter litteratur til bruk i trosopplæring.

Bistand og utvikling

Omsorg for hele mennesket har alltid preget NLMs innsats. Gjennom helsearbeid på flere kontinenter har organisasjonen etablert lokale sykehus og helsestasjoner som støttes økonomisk og i noen tilfeller med personell. Hele lokalsamfunn har fått betydelig bedre levekår på grunn av NLMs innsats. I samarbeid med lokale partnere og Norad har NLM bidratt til bygdeutviklingsprogrammer som omfatter forbedring av primærhelsetjenester, undervisning, vann- og energitilførsel, bedriftsetablering og jordbruksutvikling. NLM ønsker å bruke og utvikle lokale ressurser.

Kvinners levevilkår og barns rettigheter er også prioriterte satsingsområder. Læring og tilgang på informasjon er nøkler til bedre liv for kvinner og barn. Sammen med nasjonale lutherske kirker har NLM de senere årene startet flere store grunnskoler. Disse er blitt integrert i det nasjonale utdanningssystemet og drives som en del av kirkens arbeid. Det drives også arbeid for å forbedre hverdagen for barn gjennom holdningsskapende arbeid overfor foreldre og lærere på offentlige og kirkedrevne skoler.

NLM i Norge

Organisasjonen driver også et utstrakt arbeid i Norge. Historisk er den en del av bedehusbevegelsen. Noen steder drives arbeidet sammen med andre organisasjoner på et felles bedehus, andre steder eier NLM sitt eget bedehus. Ikke minst i en del byer har NLM større forsamlinger med møter hver søndag og aktiviteter for ulike aldersgrupper. Gjennom sitt arbeid i Norge vil NLM å bidra til at nye mennesker får høre budskapet om Jesus Kristus. Vi vil være en vekkelsesbevegelse og sendeorganisasjon som utfordrer mennesker til å tjene Gud. Gjennom å utfordre til forbønn og givertjeneste vil man styrke og bevare menneskers tro.

Foreninger og lag

Til sammen består NLM i Norge av omkring 2500 foreninger og lag over hele landet. Disse har jevnlige møter og samler inn penger til organisasjonens arbeid, blant annet gjennom basarer og julemesser. Julemessa på Rysstad er et slikt arrangement. Arbeid blant barn og unge drives i mer enn 1000 foreninger, grupper, kor og lag. Organisasjonen arrangerer også en rekke leirer for barn og ungdom på våre mer enn 30 leirsteder, og hver sommer samles mange tusen ungdommer på Ung Landsmøte, en årlig, landsomfattende festival for ungdom.

Skoler

Alene eller sammen med andre driver NLM nesten 30 skoler fra grunnskole- til høgskolenivå. I tillegg har vi over 40 barnehager og flere nærmiljøsentra.

Mediearbeid

Mediearbeid står sentralt i NLM. Organisasjonen eier Lunde Forlag som gir ut kristen litteratur. Gjennom Norea Mediemisjon og en rekke lokalradioer har man et omfattende radioarbeid. I tillegg arbeider Norea Mediemisjon med internett. NLM gir også ut bladet Utsyn og driver ungdomsportalen iTro.no. Sammen med Norea Mediemisjon, og i samarbeid med Indremisjonsforbundet, driver man Superblink som er en medieklubb for barn.

De første 50 årene av NLMs historie er skildret i bokverket Det Norske Lutherske Kinamisjonsforbundet gjennom 50 år, til 75-årsjubileet i Bergen 1966 kom et billedverk i 3 bind: I Herrens tjeneste og boken Men Gud gav vekst, til 100-årsjubileet kom Verden for Kristus skrevet av Erik Kjebekk.

NLM Gjenbruk

NLM Gjenbruk har butikker over hele landet. De som driftes av 1800 frivillige medarbeidere. I tillegg til å bidra til god miljøforvaltning, ønsker man å være en sosial oase i nærmiljøet, og alle er velkommen i «kaffekroken».

Kilder