Ljosådalen naturreservat

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Ljosådalen naturreservat er et skogsområde i Ljosådalen nord-vest i Valle kommune som ble vernet som naturreservat ved kongelig resolusjon 11. desember 2015. Forvaltningsmyndighet for reservatet er Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområde.

Formål

Formålet er å ta vare på et stort og vel avgrenset skog- og heiområde som lokalt inneholder høy tetthet av gammal furu og å sikre et særs viktig kalvingsområde for villrein i Setesdal Vesthei. Vernet er kommet i stand gjennom ordningen med frivillig vern.

Av hensyn til villreinen er det ferdselsforbud i Ljosådalen fra 25. april til og med 31. mai. Det er ikke lov å kappe greiner til bål, men det er lov å bruke tørrkvist. Stier kan vedlikeholdes. Sanking av bær og sopp er lov, men det er ikke lov å flytte planter. Det er lov å kultivere fiskevann.

Verneverdier

Området har regional verneverdi. Området tilfredsstiller kriteriene a) og b) i naturmangfoldloven § 37 for områder som kan vernes som naturreservat:

  • inneholder truet, sjelden eller sårbar natur
  • representerer en bestemt type natur

Verneforslaget oppfyller følgende prioriterte mangler i regionen ved dagens skogvern:

  • skog med urskogpreg/naturlig skogdynamikk, og
  • rike skogtyper(lågurtskog)

Nærmere om verneområdet

Området strekker seg vestover fra Otra på begge sider av Ljosåni innover mot Ljosåvatnet og Rjuven, og utgjør et totalareal på ca 37903 dekar. Totalt areal produktiv skog er ca 18 100 dekar.

Arealet utmerker seg med å være et stort og velarrondert dalføre med en ganske stor andel produktiv gammelskog. Nesten alle skogtyper som finnes på dette høydelaget i regionen opptrer i dalføret. Store areal innover dalføret består av glissen og lavproduktiv bjørk-furuskog som er oppstykket av myr mens det i bratte dalsider og i ur står løvskog. Den produktive gammelskogen har lokalt høy tetthet av virkelig gammel furu (250-500 år) og artsmangfoldet er moderat høyt innen gruppene med karplanter, lav og vedboende sopp. Både innslag av truede og nær truede arter er registrert og noen er regionalt sjeldne.

I nord grenser Ljosådalen naturreservat til Hisdal naturreservat i Bykle.

Erstatning

Ved fredningen fikk de ti grunneierne til sammen 15,9 millioner i erstatning. Grunnlaget for hva hver enkelt fikk var basert på hvor mye skog de hadde:

Kilder

Sjå også

Eksterne lenker

Kart

Laster kart...