Gamalt or Setesdal

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Omslag til 1961-utgåva

Gamalt or Sætesdal er eit bokverk som kom ut frå 1903 til 1916. Forfatteren Johannes Skar sitt verk dokumenterer den gamle bondekulturen i Setesdal. To av binda kom ut etter hans død, dei var det Knut Liestøl som ga ut. Verket inneheld sagn, eventyr, ordspråk, gåter, barnerim, viser, stev, leker, regler og mykje anna som forfattaren skreiv ned i møte med folk i Setesdal. Revidert utgåve kom ut i 1925 og verket vart seinare utgitt i 1961.

Reimund Kvideland skriv i artikkelen om Johannes Skar i Norsk Biografisk Leksikon:

(I 1897) flytta han tilbake til Setesdal, og med hjelp frå Moltke Moe tok han fatt på utgjevinga av det store tradisjonsmaterialet sitt. Han kompletterte og kontrollerte samlingane, spurde om språklege råd og skreiv mange stykke om fem-seks gonger før han var nøgd. I dei første banda, mindre i dei seinare, støypte han saman variantar eller opplysningar frå fleire heimelsmenn for å kunna gje att den setesdølske forteljekunsta så rett som mogeleg etter mottoet: Å seia ei grei meining med få ord, det er hægdi. Til sist hadde han den setesdølske forteljekunsten i blodet.

November 1901 reiste Skar til Kristiania med manuskriptet til første bandet av Gamalt or Sætesdal. Han fann ingen forleggjar, og enden vart at han, truleg etter råd frå Moltke Moe, gav ho ut på eige forlag 1903. Seinare tok Olaf Norli på seg forleggjaransvaret for resten av verket. Det første bandet handlar om haugianarane eller «lærarane» i Valle som dei vart kalla, og om kjempekarar og spelemenn. Det tok seks år før andre bandet kom; det inneheld først og fremst historiske segner. I tredje bandet kom eit rikhaldig utval av supranormale segner. Fjerde bandet, som Skar sjølv sette høgast, kalla han Bygdeliv. Der skildrar han tru, sed og skikk med eit framhald i neste band med segner og soger om kjende bygdefolk.

Skar kjende seg utrygg på eventyrstilen, men med hjelp frå Moltke Moe kom eventyra i band seks og 7. I åttande og siste bandet kom viser, stev, gåter, leikar og barneviser. Dei to siste gav K. Liestøl ut etter at Skar var død. Gamalt or Sætesdal er ikkje eit vitskapleg verk i streng meining, heller ikkje systematisk oppbygd kulturhistorie, men eit framståande verk om den eldre folkekulturen i Setesdal bygd på dalens eigen forteljekunst.

Innhald[rediger]

Bok 1 (1903)

INNHALD Føreord 7 Johannes Skar. Av Knut Liestøl 11 Bok 1 23 Lærarane i Valle 25 Storejon Åkre 64 Kjetill Kyrvestad 76 Danil Jore 95 Olav Tveiti 102 Torkjell Bjørnsson 113 Hallvor Bjåi 123 Olav Faremo. Peter Strømsing 140 Tarkjell Aslaksson 150 Med eg var skulemeistar 202 Gamle stev. Ølstev frødevers 210 Ordtøke 220

Bok 2 (1907)

Sant-Olav 231
Kjemperødor 237 Mugg'e Byklum 237 Stigji Løyland. Kos Flateland 241 Vonde-Åsmund Ryggnestad 242 Talleiv Åsmundsson Ryggnestad 247 Vonde-Åsmund Bergi 248 Vonde-Knut Myrom Vike-Svorten Vonde-Orm Viki 253
Skurdar og mannskade 272
Mannskade på Lanjei 272 — Mannskade i Eikebygd 272 — Hoptumannen 273 — Harstadmannen 273 — Nomelandsmannen 273 — Targeir Nomeland 274 — Innistogmannen 274 — Blod-teigar 274 — Helleik Austmann 276.
Dragsmål um jord 277
Dragsmål med austmannen 277 — Teigen med Bjønnevass-støyl 278 — Ålandsskogen 278 — Trættemyri 279 — Beite med Svorvarnuten 279 — Døli i Nerhus 279 — Asbjønnbuvatnheid 280 — «Støyla» 280 — Vronguv Hommi 280 — Bytet medÅslid 280 — Vik støyl 281 — Skorpetveit 281 — Heidemarki i Homm 281
Fredelegt folk
Jon Brotteliinn' 254 Harde-Aslak 255 Tori Olavsson Åknes 259 Harde-Aslak og Svein Skjeggedal 262 Targeir Gunnuvsson 264 Pål Skjevrak 264 Jørund Kvåle Rolv «Bjønne-Aslak» Skurdar og mannskade 272 Mannskade på Lanjei 272 Mannskade i Eikebygd 272 Hoptumannen 273 Harstadmannen 273 Nomelandsmannen 273 Targeir Nomeland 274 Innistogmannen 274 Blodteigar 274 Helleik Austmann 276. Dragsmål um jord 277 Dragsmål med austmannen 277 Teigen med Bjønnevassstøyl 278 Ålandsskogen 278 Trættemyri 279 Beite med Svorvarnuten 279 Døli i Nerhus 279 Asbjønnbuvatn heid 280 «Støyla» 280 Vronguv Hommi 280 Bytet med Åslid 280 Vik støyl 281 Skorpetveit 281 Heidemarki i Homm 281. Fredelegt folk 282 Sundri Sol-li 282 Loddvår Bjønnarå 282 «Bjørguv Joro» 282 Olav Menniskjini 284 Olav Bjugsson Kjeldeberg 286 Hans Hagen 287 Knut Uppstad 290 Eivind Hillestad 293 Knut Sveinkesson 296 Anond Knutsson 297 «Lanjeiskviten» 299 Smiten på Lanjei 300 «Håvar Heddi» 302 Tor Bjørgum «Liv Voddo» Kjetill Tjov Torkjell Drivslid og Anne. Tyske-Hans Pilt- Olav 312 Skrivaren på Heistad 313 Svorte-Kaas 314 Salmund Breivi 317.

Gjevorkarar 320
Sigurd Løyland 320 Olav Rolleivsson 321 Kristen Steinsland 322 Bjørguv Joro 323 Bertov Austerhus 323 Knut av Telemarki 3 24 Olav Sundet 326.

I ufredstider 329
Pål Hakesson. Andris Lunden. Jon Holen 329 Olav Ormsson 330 Kristen Steingarden 3 30 Dreng Røysland 332 Ein oveinange 332 Hallvor Kyrvestad 332 Tallak Sveinkesson. Lisle-Olav Olavsson 3 33 Save Håvardsson 335 Targeir Gakkestad 336 Danil Ose. Amund Åknes 336 Kjetill Frøysnes 3 37 Hollsteinufreden 337 Jon Holen Olav Harstad Ota med Kvistrum bru 340 Eivind Knutsson 342 Hallvor Kyrvestad 343 Vakthaldet i Kristiansand 344 Eirik Bjorå 345 Ota med Trineberg kyrkje 347 Amund Hallvorsson 348 Tvo bjørnar og ein ulv Matnaud 349 Save Knutsson 352.

Presterødor 354
Han Øreprest Austad 354 — Esjas Bugge 355 — Leganger358 — Musæus 361 — Hr. Peder 363 — Hr. Hans på Byggland363 — Presten Abel 366 — Eirik Anker Bruun 367 — Lisle-Jæger 370 — Simon Anker Bruun 378 — Presten Arbo 382 —Skjeldrup på Ottrenes 383 — Den vise presten på Kongs-berg 384 - Presten Settliss 385 — Søren Schive 385.

Skulevendingi 388

Tilloge 397
Rås-året 397

Bok 3 (1908)

Tor'e 401

Oskoreii 403

Stålisfæri 418

Lusifæri 422

Tusse- å vette-røu 423
Vetti 423 Tussen i Fargebakk 426 Tussann' i Joré 427 Tussann' å Kaddann' støyl 427 Tussann på Spjoté 428 Tusseby 428 Tussestøyl 429 Den hugsprengde tussen 430 Ånond Holum å tussann' 430 Danil Joré å tussegjenta 430 Tussefriaren 431 Drengjen fanga tussegjenta 431 Tussen å slåttekaren 431 Villbor Kveste å tussekåna 432 Tussestuten i Vermålåsé 432 Tussegjenta å grevskoren 433 Tussestuten å Juvass-støyl 433 Tussen byter bonn 433 Tussestuten i Einerehaugjé 434 Jon Hole å tussann' 434 Kana gav tusso' 435 Tussen bygde kyrkje 435 Tussen skreidde bytti 435 Tussen i Laugar'e-dalé 436 Tussann' i Midtfjøddo 436 Tussen beit nefallskåna 436 Tussen beit Flatelandskåna 437 Spirevipp'e 438 Tussann' flutti 438 Margjit Rusto å tussen 438 Tussekjyri å Anne Granemo 439 Tussann' å Eivind Grindeskar 439 Tussann' på Kvenneli 439 Tussann' i Finndalé 440 Tussegaren i Finndalé 440 Uring-rei 440 Tussegjenta i kvervlebøyunn' 440 Tussehaug'e 441 Tussann' gåv' att'e 442 Tussen å Eli Åmli 442 Tussann' å Sauland 442 Tusseby å Fiss-støyl 443 Tussann' klypte gjeiti 443 Tussebytti kvorv burt 443 Tussann' å støylsvegjé 444 Tussebjørkji å Haugom 444 Tussebjørkji i Joré 444 Tussebjørkji i Vikjinn' 445 Upphavi ti tusso 445 539 Tussestøyla 448 Tussann' i Stemmeliinn' 448 Tussekjyri å Uppsta 448 Tussegaren i Kjyrkjedekko 449 Tussann' i Ryss-stahåmåré 449 Tussann' skåre åkkren 449 Tussegjenta å Såvi Suleskar 450 Tussann' leggje bru 450 Tusselagji 451 Tussann' drage at høysta'a 451 Tussen / bytte bonn 452 Gjenta banna tussen 452 Tussann' i «Hestegrept» 452 Tussekjyr 453 Tussegaren i Åseral 454 Tussegjeita 454 Konna å Tonnsta 454 Seddbergsmannen skaut tussestuten 455 Tussen å Olav Voddå 455 Tussekåna å Lanjeismannen 455 Kalkjen 456 Tussen å Gunnar Osi 456 Tussann' bytte bonn 456 Den brondutte buskapen 457 Tussehest'e 457 Bjalkekjøyrarann' 457 Tussen å Valleprest'e 458 Kaslen å Norenå 459 Targjeir Seddberg å tussegjenta 460 Nefallskåna å tussekvendi 460 Knut Bjørkevodden å tussegjenta 461 Tussann' i Rysefjødd 461 Tussann' på Syrdalen 462 Tussebryddaup 462 Funnebø 462 Tussegjenta å fiskaren 463 Tussestuten å Kallsås 463 Tusseby å Veiardalen 464 Tussebuskap å.kallsås 464 Tussen å Sigur Sikkje 465 Gyro Høgeli å tussann' 465 Tussann' bytte bonn 465 Tussekjyr på Homslistøylen 466 Tussefenår'e 466 Knut Tveit å tussen 466 Tussann' på Tørdalsheié 466 Tussestuten i Håkådalsåsen 468 Tussen å Snarteland 468 Tussen å Knut Gunnuvsta 468 Tussen å Rjupeto 469 Tussann' me Kjilen 469 Guten blei innkvervd'e 470 Hamriskåna å tussen 470 Tussekrætur i Krone 470 Fiskaren i Kotupsé 471 Tussann' i Gullringfjødd 471 Ringål 471 Tussann' i Trysill 472 Tussann' bytte bonn 472 Tussen å Bygglandsprest'e 472 Tussann' på Myrstøyl 474 Tussebjørk på Horverak 474 Drykkjehonni 474 Tussestuten på Lauvdal 475 Jakop Nottovsson å tussann' 476 Tussen å fiskarann' 476 Tussebryddaup 476 Tussebryddaup i Evje 477 Tussen å Knut Gunnårsson 477 Tussekvendi i Søbø 477 Tussen på Hisvatn 478 Turi Norgaren å tussann' 478 Tussen på Katteras 478 Tussann' på Aslandsøygaren 479 Tussekjyr 479 Hudé 480 Tussegåva 480 Tussen å Olav Moss 480 Den innkvervde gjenta 481.

Drauga 483
Draugjen i Presteliinn' 483 Prosten Dahl å Fransson 483 Leie-Gjermund 483 Deildetjoven 484 Draugjen i Vrådal 484 Helge Fruva 484 Hovde-skultren 485 Gjente i ham'e 486 Deildegasten å Stavvtjønn 486 Aslak Haugjen å hamen 486 Gunnar Rosevadd å dauingjen 487 Litt-tveitkåna 487 Targjei Skreland å hamann' 488 Pål Stussstog å dauingjen 488 Torov Hillesta 488 Gunnuv Åsland 489 Anne Bakkjen Bei'skurkjen 490.

Hugham'e 491
Hammgalen 491 Hughamen i Hommi 492 Floghamen å mjåkk-kjeri 492 Floghamen å drengjen 492 Torjus Heista å kjyré 493 Gjermund Stor-åsen å hokkann' 493 Tarkjell Austa å réhamen 493 Réhamen å gjeité 494 Pål Anlaugsson 494 Gjerull Solbør å kaven 494 Hamen å hjuringgjenta 495 Jørund å mjåkkhokkjen 495 Anne Larsdotti 495.

Dyreham'e 497
Falkeham'e 497 Varulv'e Varulv'e skoten Varulv i bjønnehanve 498.

Trolldom'e 501
Tordis Ryggnesta 501 Fiskesåti 501 Bergjismannen 502 Fenta å Gunill Lunde 502 Trollkjedding 502 Gyro Ryggnesta 503 Kjetill Hommi 503 Pers-Margjit 505 Den vise kana å Norlande 505 Myromskåna 506 Pressdottri i Valle 506 Springand-Annbjør 507 Mannen å kvervlebøya 507.

Bilæti 509
Foksi Ryggnesta 509 Faksi Brokke 509 Mannslik i Fyrsdal 512.

Ramnen i Tveitebø 513

Medel 515
Medelen å Sordal 515 Medelen i Gudd-ur 515 Medelen i Lusemyr 516 Medel i Fiskebuhaugjé 516 Medelen i Kvestefjødd 516 Medelen i Granahyl 516 Medelen me Høss-støyl 518 Medelen å Nomeland 518 Medelen i Skorsfjødd 518 Medelen i Moshaug 518 Kjista i Moshaug 519 Medelen i Skjinneglopp 519 Medelen i Ormsli tjønn 519 Siggra medel 520 Medelen på Skreland 520.

Orma 521
Ormekung'en 521 Kvitormen 521 Ormen manar 522 Ormen lækjer 522 Ormen hemner 522 Ormen vare drakji 523 Busteinen 524 Orm i magjen 526 Ota å Gaukhei 529 Ormen i Tår'e-vikvatné 529 Sjøormen å havhesten 530.

Hude-hesta 531
Gråfolen 531 Åkrisrauen 532.

Bileta 533

Bok 4 – Bygdeliv (1909)


Bok 5 – Folk frå bygdom (1911)


Bok 6 – Sogur (1913)


Bok 7 – Sogur II (1915)


Bok 8 (1916)

Kjelder[rediger]