Bjørnarå-Optestøyl

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Frå den offisielle opninga av parsellen 6. november 2019. Då stod framleis att ein del arbeid utanfor vegbanen, og det siste laget med sliteasfalt.
Rv-9 rett nord for Bjørnarå 31. juli 2018. Arbeidet med den nye traséen var då så vidt komen i gang.
Foto: Geir Daasvatn

Riksveg 9 Bjørnarå - Optestøyl var eit vegprosjekt som blei gjennomført på Riksveg 9 ved Bjørnarå i Bykle 2018-2020. Planområdet gjekk frå kommunegrensa mot Valle i sør forbi Bjørnarå og nordover til Optestøyl. Lengda på den nye parsellen er ca. 5,1 km. Føremålet med tiltaket var å auke trafikktryggleiken og framkomet på strekninga. Det skjedde ved at ein utbetra den eksisterande strekninga med ei høgare vegbredde frå 5,5 m til 7,5 m («gul midtstripe»), laga betre kurvatur, fekk betre stigningsforhold, auka vegens bæreevne, betra siktforholda og etablerte sikkert sideterreng. Alle tiltaka skjedde i hovudsak på eller nær den eksisterande vegen.

Bykle kommunestyre vedtok detaljreguleringsplan for Rv-9 Bjørnarå - Optestøyl i kommunestyremøte 17. november 2016. I samband med handsaminga av statsbudsjettet for 2017 i Stortinget i desember 2016, blei det sett av midlar til oppstart av prosjektet i 2017. Heile prosjektet var kostnadsrekna til ca 120 millionar kroner.

I slutten av mai 2018 blei det kjent at Hovden Hytteservice var tildelt arbeidet med å bygge traséen. I juli 2018 kom arbeidet i gang. 6. november 2019 var det offisiell opning av parsellen ved Bjørnarå. Då stod det framleis att ein del arbeid utanfor vegbanen.

Kjelder[rediger]

Eksterne lenker[rediger]